กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายบุญมี อุดมดอน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1