กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายไพโรจน์ นิเวศน์เวหน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ