การประถมศึกษา

นางอำพร ใจวัน
ครู คศ.3
หัวหน้าการประถมศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางคนึงนิจ จันทร์แก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางเอมอร วงค์คำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางนริสรา โพธิพฤกษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางศิขริน มงคลเจริญฤทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุชารินทร์ อินทรวิศิษฐ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

ปริญญา
ครู คศ.1