กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพัชรินทร์ อุปนันท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2