กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวิราวรรณ์ มีศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววาสนา เราเท่า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1