กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายจักรวาล รักสกุลใหม่
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์