: โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา  
      

ด้วยโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะรับสมัครครู

อัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ   2560   จำนวน 4  อัตรา  ดังนี้

     1. ฟิสิกส์ / เคมี              วุฒิ  ปริญญาตรี          จำนวน  1  อัตรา

      2. คณิตศาสตร์             วุฒิ  ปริญญาตรี           จำนวน  1  อัตรา

      3. ภาษาไทย                 วุฒิ ปริญญาตรี            จำนวน  1  อัตรา

     4. เจ้าหน้าที่สำนักงาน     วุฒิ ปวส. หรือ  ปริญญาตรี    จำนวน  1  อัตรา

1.  คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัคร

1.1       คุณสมบัติทั่วไป

(1)       มีสัญชาติไทย

(2)       เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่มีหนี้สินรุงรัง

(3)       อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

(4)       เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

(5)       ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

(6)       ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฏ ก..

(7)       ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตาม         กฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือกฏหมายอื่น

(8)       ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

(9)       ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(10)ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

         หน่วยงานอื่นของรัฐ

(12) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา

  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(13)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามกฏหมาย     

        ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฏหมายอื่น

(14)ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

2

1.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีความรู้ความสามารถตามตำแหน่งที่กำหนด

1.3 ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ สามเณร

2. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

               2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 3 x 4 .. ถ่ายครั้งเดียวกัน

                   ไม่เกิน 1 ปี  จำนวน  3  รูป

               2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบทะเบียนทหารกองเกิน

                   (สด.9)  พร้อมสำเนา 1 ฉบับ  (เฉพาะชาย)

               2.3 หนังสือรับรองหรือวุฒิบัตรหรือปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน สาขาที่

                    จะสมัคร  พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

               2.4 หลักฐานอื่น ๆ  เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น

                2.5 หนังสือรับรองความประพฤติ ความรู้ ความสามารถ จากหน่วยงาน สถาบันการศึกษา

                    หรือนายจ้างปัจจุบันมาด้วย   (ถ้ามี)

                2.6 ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน  1 เดือน)

3. กำหนดวันรับสมัครและสถานที่รับสมัคร

                3.1 วันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่  10 –  28  เมษายน  2560    ระหว่างเวลา  08.30 . – 16.30

(ในวันและเวลาราชการ)

                3.2 สถานที่รับสมัคร ณ  กลุ่มการบริหารงบประมาณ  โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 

อำเภอบางพลี   จังหวัดสมุทรปราการ   โทร. 0-2751-1504 –7  ต่อ 101,106,107,148 

โทรสาร   0-2751-1357

4. วัน  เวลา และสถานที่สอบภาคปฏิบัติ และ สอบสัมภาษณ์

                วันที่  2  พฤษภาคม  2559   เวลา  09.00 น.   ตามวิชาเอก ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่ม

รับสมัคร

6. ประกาศผลการคัดเลือก

                โรงเรียนจะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่  3   พฤษภาคม 2559   เวลา  08.30  นและ

รายงานตัวสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือก แต่มีชื่อขึ้นบัญชีไว้ ยังมีสิทธิ์เรียกเข้ารับการคัดเลือกภายในเวลา

ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันประกาศ                                                                                                                                                                  

                7. กำหนดการรายงานตัว และทำสัญญาจ้าง

                                 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไว้ต้องมารายงานตัว และทำสัญญาจ้าง ในวันที่  พฤษภาคม 2560

เวลา  08.00 น.  ณ  ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ   โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง  เพื่อปฐมนิเทศ หากผู้ที่ได้

รับการคัดเลือกไว้นี้ไม่มาปฐมนิเทศตามกำหนดไว้นี้ถือว่าสละสิทธิ์ และโรงเรียนจะเรียกผู้ที่อยู่ในอันดับที่

ถัดลงมาขึ้นมาแทน และในวันทำสัญญา ให้นำหลักฐานดังต่อไปนี้มาแสดง คือ

                                7.1 ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมสำเนา                   จำนวน  1 ฉบับ

                                7.2 ใบแสดงคุณวุฒิของผู้สมัคร พร้อมสำเนา               จำนวน  1 ฉบับ

 

3

 

                                7.3 ผู้ค้ำประกัน ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี มีฐานะมั่นคงและมีอาชีพเป็นหลักแหล่ง

                                เมื่อผู้สมัครละเลยหน้าที่จนเกิดความเสียหายขึ้น ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบ

                                7.4 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือแสดง

                                 ความยินยอมของคู่สมรสของผู้ค้ำประกัน         จำนวน 1 ฉบับ

                                7.5 ผู้รับรองความประพฤติต้องเป็นข้าราชการ ไม่ต่ำกว่าระดับ 5 พร้อมบัตรประจำตัวของ

                                 ผู้รับรองและสำเนาทะเบียนบ้าน  อย่างละ   1  ฉบับ                     

                                7.6 ใบรับรองแพทย์

                                หากหลักฐานไม่ครบ โรงเรียนอาจพิจารณาผ่อนปรน หรือ เลื่อนผู้ที่ได้ลำดับต่อไปซึ่งมี

 

หลักฐานครบขึ้นมาแทนโดยผู้รับการคัดเลือกจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น


: เว็บมาสเตอร์ 3
: 2560-04-04