ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนบ้านแพะพิทยา เดิมชื่อโรงเรียนบ้านแพะ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกาศ
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ  วันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2501 โดยเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านสบหารมีนักเรียนในวันทำการสอน วันแรก จำนวน   29  คน เป็นชาย  11 คน หญิง  18 คน  ชุมชนช่วยกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้  1 หลัง
           วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502  ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนหลักมี
นายทอง  คำภีระ  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
           พ.ศ. 2504 ทางราชการได้แต่งตั้งนายโพธิ์ โพธิ์ทอง มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ หลังจาก
นายโพธิ์ โพธิ์ทอง ได้รับคำสั่งย้าย นายตระกูล วงค์น้อย ครูสายผู้สอนในโรงเรียนได้รับคำสั่งแต่งตั้ง
ขึ้นดำรงตำแหน่งครูใหญ่
          พ.ศ. 2509 – 2516 ระหว่างนี้ นายตระกูล วงค์น้อยได้รับคำสั่งย้าย นายเรียงศักดิ์ ไหวดี
ได้ย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมานายเรียงศักดิ์ ไหวดีย้ายอีก นายจรัญ ฐิตินิรันดร์ ครูสายผู้สอน
โรงเรียนบ้านสบหาร รับคำสั่งให้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
         พ.ศ. 2527 นายจรัญ ฐิตินิรันดร์ รับคำสั่งย้าย นายอิทธิพล มณีธร ครูใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง รับคำสั่งย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2527 จนถึงปัจจุบัน
การพัฒนาของโรงเรียนจากอดีต – ปัจจุบัน
          ปีงบประมาณ 2505 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารถาวรขนาด 1 ห้องเรียน 1 หลัง
เนื่องจากตั้งอยู่กลางสนาม จึงได้ถูกรื้อถอนเมื่อวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2531 โดยแรงงานของชมรมนักการภารโรงสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่สะเรียงและชุมชน รถยกเสาตอหม้อได้รับ
การสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สะเรียง
          ปีงบประมาณ 2514 ได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเรียน แบบ ป. 1 ฉ. ใต้ถุนสูงขนาด 3 ห้องเรียน 1 หลัง
          ปีงบประมาณ 2517 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู แบบกรมสามัญ 1 หลัง
          ปีงบประมาณ 2521 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป. 1 ฉ. ใต้ถุนสูงขนาด 3 ห้องเรียน อีก 1 หลัง
          ปีงบประมาณ 2516 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ
สปช. 202/26 1 หลัง
          ปีงบประมาณ 2530 ได้รับงบประมาณ สร้างสนามวอลเล่ย์บอลแบบมาตรฐาน 1 สนาม
          ปีงบประมาณ 2531 ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33 จำนวน 1 ชุด
และติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารเรียนจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
         ปีงบประมาณ 2532 ได้รับความอนุเคราะห์ขุดเจาะบ่อบาดาล 1 บ่อ จากชุดเจาะที่ 11 กรป.กลาง
         ปีงบประมาณ 2534 ได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่างของ อาคารเรียนแบบ ป. 1 ฉ./ 14 ใต้ถุนสูง จำนวน 3 ห้องเรียน
         ปีงบประมาณ 2537 ได้รับงบประมาณติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารเรียน แบบ ป. 1 ฉ / 14 ขนาด 3 ห้องเรียน และต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน แบบ ป.1ฉ./21 จำนวน 2 ห้องเรียน
         ปีงบประมาณ 2538
         ได้รับงบประมาณติดตั้งไฟฟ้าเพิ่มเติม ในอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ./21 จำนวน 2 ห้องเรียน
         ได้รับงบประมาณสร้างสนามบาสเกตบอล แบบมาตรฐาน 1 สนาม
         ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง
         ปีงบประมาณ 2539
         ได้รับการพิจารณาเข้าโครงการโรงเรียนปฎิรูปทางการศึกษา 1 ใน 8 โรงเรียน รุ่นแรกสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่สะเรียง
         ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา (SOUND LAB)
         ได้รับบริจาคสร้างอาคารอเนกประสงค์ จากสำนักปฏิบัติธรรม  สำนักสงฆ์วัดดอยเกิ้ง และคณะครู ชุมชน โดย ชื่อ “ศาลารัตน์ คุรุ ประชา สามัคคี”
ปีงบประมาณ 2542
         ได้รับงบประมาณสร้างห้องน้ำห้องส้วมแบบ สปช. 601/26 ขนาด 2 ที่นั่ง 1  หลัง
         ได้รับบริจาคค่าวัสดุจัดสร้างสนามตระกร้อ จากญาติพี่น้องตระกูล “เหล็กสุข”1 สนาม โดย
การประสานงานของครูอรุณศรี วัลลภา แรงงานได้รับความร่วมมือจากชุมชน
เนื่องในวาระเฉลิม ฉลอง อันเป็นมหามงคลยิ่งที่ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระชนม์มายุครบรอบ 72 พรรษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ได้พร้อมใจกับบริจาคทรัพย์สินส่วนตัว สร้างศาลาพักร้อน 1 หลัง ชื่อ “ศาลาพระมหาชนก 72 พรรษา มหาราช”
         ปีงบประมาณ 2548 ได้รับงบประมาณสร้างห้องน้ำห้องส้วมแบบ สปช. 601 / 26 ขนาด 2 ที่นั่งเพิ่มเติม 1 หลัง
         ปี พ.ศ. 2549 จากการทอดผ้าป่าสามัคคีเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2548 คณะครู และชุมชนได้ร่วมใจกันบริจาคทรัพย์สินส่วนตัวเพิ่มเติม สร้างป้ายชื่อโรงเรียนบ้านแพะพิทยาขนาดใหญ่ 1 ป้าย เป็นป้ายชื่อที่แกะตัวอักษรบนหินแกรนิตสีดำ ใช้งบประมาณจัดสร้าง 95,000 บาท           (-เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) รั้วด้านหน้าตลอดแนว ใช้งบประมาณจัดสร้างจำนวน 40,000 บาท   (-สี่หมื่นบาทถ้วน-)
          ปีงบประมาณ 2550 โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณถมดิน ทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความยาว 100 เมตร วงเงิน 209,900 บาท จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ปีงบประมาณ 2551 โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง วงเงิน 2,188,000 บาท จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
         นอกนั้น โรงเรียนฯยังได้จัดสร้างเรือนรับรอง 1 หลัง ผอ.สง่า แสนวิชัย และ         ครูคมคาย แสนวิชัย ได้บริจาคทรัพย์ส่วนตัว 16,500 บาท สร้างห้องน้ำในตัวบ้านหลังนี้อีก 1 ห้อง       -สร้างห้องน้ำแบบมาตรฐาน 2 ห้อง สร้างห้องสหกรณ์ร้านค้าใต้บันไดทิศตะวันออกของอาคารเรียนแบบ ป. 1 ฉ. / 14 จำนวน 1 ห้อง ห้องเก็บของใต้บันไดทิศตะวันตกของอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. / 21 จำนวน 1 ห้อง และห้องครัว ณ ศาลาพระมหาชนก อีก 1 ห้อง โดยไม่ผูกพันกับงบประมาณของทางราชการ
         28 กันยายน 2536 ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ได้รับการกำหนดตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่ และเปิดการเรียนทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เป็นโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแรกในตำบลบ้านกาศ
         26 ธันวาคม 2538  ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนได้รับการกำหนดตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
         27 มิถุนายน 2549  โรงเรียนบ้านแพะ เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้านแพะพิทยาตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  ลงนามโดย นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น
         ปัจจุบัน  นายสมพงษ์ เขื่อนขวา  ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน
                              
 
 
 
 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.74 KB