ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 ส.ค. 63 วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
ห้องประชุมดีประจำตำบล/ชุดสีฟ้า โรงเรียนบ้านแพะพิทยา
11 ส.ค. 63 ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1/2563
ห้องประชุมดีประจำตำบล โรงเรียนบ้านแพะพิทยา
29 ก.ค. 63 วันภาษาไทยแห่งชาติ
ห้องประชุมดีประจำตำบล/ชุดพื้นเมือง โรงเรียนบ้านแพะพิทยา
28 ก.ค. 63 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
ห้องประชุมดีประจำตำบล/เสื้อเหลือง โรงเรียนบ้านแพะพิทยา
16 ก.ค. 63 นักเรียนเลือกลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม)
ห้องประชุมดีประจำตำบล/ชุดประจำวันของแต่ละชั้น โรงเรียนบ้านแพะพิทยา
15 ก.ค. 63 แบ่งหมู่ลุกเสือ-เนตรนารี
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแพะพิทยาชุดลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านแพะพิทยา
01 ก.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านแพะพิยา/ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านแพะพิทยา